Pertvarka

I ETAPAS

Įgyvendinant pertvarkos projektą „Jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo didinimas“,  remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-09-23 nutarimu Nr. 1048 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ dalininko teisių perėmimo ir šios įstaigos dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) perėmė Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (toliau – JTBA) dalininkų teises, ir 2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1393 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo”, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutiko, kad SADM pertvarkytų viešąją įstaigą JTBA į biudžetinę įstaigą JTBA. Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-01-19 įsakymu „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“ Nr. A1-51, JTBA pertvarkoma iš viešosios įstaigos į biudžetinę įstaigą nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021-04-01 Agentūros savininkė yra valstybė, o Agentūros savininko teises ir pareigas įstatymų numatyta tvarka įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

  • Biudžetinės įstaigos JTBA nuostatai pdf >

II ETAPAS

Informuojame apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros reorganizavimą jungimo būdu, prijungiant ją prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra reorganizuota 2021 m. liepos 1 d.

Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, kurios:

  1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  2. buveinės adresas – Vytenio g. 6, Vilnius;
  3. juridinio asmens kodas – 124630617;
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios:

  1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  2. buveinė – Vytenio g. 6, Vilnius;
  3. juridinio asmens kodas – 188681478;
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Jaunimo reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris po reorganizavimo tęsia veiklą perimdamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas.

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (juridinio asmens kodas – 124630617, buveinės adresas – Vytenio g. 6, Vilnius).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (juridinio asmens kodas – 188681478, buveinės adresas – Vytenio g. 6, Vilnius).

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Reorganizuota Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Visą jos valdytą turtą, taip pat teises ir pareigas nustatyta tvarka perims Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai – Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pakeistų Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosnuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

Informaciją apie Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, finansinės būklės ataskaitas ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas galite rasti:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų projektą galima bus rasti:

Detaliau: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas pdf >