2016 m. gegužės 16 d.
Projektų valdymo kokybės veiksnių modelis

Projektų valdymo kokybės veiksnių modelis

Projektų valdymo kokybės veiksnių modelis gali padėti projektų vadovams planuoti, įgyvendinti ir įvertinti kokybę. Modelis buvo parengtas remiantis mokslinės literatūros analize bei 2015 m. gruodžio mėn. atliktu kokybiniu tyrimu.

Tyrime dalyvavo Europos Sąjungos programos “Erasmus+” jaunimo srities projektų vadovai bei Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojai. Literatūros analizės bei tyrimo rezultatų sugretinimo metu buvo nustatyti esminiai projektų valdymo kokybės veiksniai. Šie veiksniai pateikti vizualioje lentelėje bei atskirai aprašyti.

Organizacija gali identifikuoti ir daugiau veiksnių, lemiančių projekto kokybę, priklausomai nuo kiekvieno unikalaus projekto. Tai, kad kai kurie veiksniai nėra įtraukti, nereiškia, kad jie yra nesvarbūs. Remiantis šiuo modeliu gali būti sukurtas vidinis organizacijos kokybės standartas, kuriame aprašomi pagrindiniai susitarimai pagal modelyje išskirtus kokybės veiksnius.

Kokybės veiksnių įgyvendinimu turi rūpintis projektą vykdanti organizacija bei partneriai. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad projekto vadovams sunku išreikšti kritiką partneriams dėl susitarimų nesilaikymo arba kokybės veiksnių neišpildymo, nes bijoma prarasti partnerystę ar asmeninį ryšį. Projektą vykdanti organizacija ir partneriai (jei tokie yra) turi sutarti dėl kokybės veiksnių įgyvendinimo ir komunikacijos.

Modelis gali būti naudojamas kaip planavimo įrankis, numatant kokybės valdymo metodus (pvz., sugretinimo metodas, kaštų/naudos analizė, procesų valdymo schemos ir kt.), už projekto veiklų vykdymo stebėseną ir kokybės kontrolę atsakingus asmenis, projektų valdymo kokybės veiksnių kontrolės dažnumą ir pan.

Modelis yra A. Kviklienės kokybės vadybos studijų magistro darbo dalis. Autorė dėkoja tyrime dalyvavusiems informantams. Informacijos apie VU kokybės vadybos studijas, išsamų magistro darbą bei naudingos informacijos apie kokybės valdymą, galite rasti čia http://www.kv.ef.vu.lt/lt/

Projekto kokybės veiksnių modelio veikimo vadovas pdf >