Lithuanian version

Skundų nagrinėjimo tvarka

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo tvarka

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūros) skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato skundų, prašymų ir pranešimų, skirtų Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, pateikimo, registravimo, nagrinėjimo ir apskundimo tvarką bei procedūras.

 1. Asmenų skundai, prašymai ir pranešimai gali būti pateikiami žodžiu (tiesiogiai atvykus į instituciją arba telefonu), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu (oficialiu Agentūros el. pašto adresu, per Agentūros tinklapį).
 2. Registruojami ir nagrinėjami tokie rašytiniai skundai, prašymai ir pranešimai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) arba anglų kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefonas (jeigu pareiškėjas jį turi). Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai grąžinami pareiškėjui, nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti.
 3. Skundai, prašymai ir pranešimai, kurių turinys yra šmeižikiškas, įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir tokie, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta bei diskriminacija, nenagrinėjami, ir apie tai informuojamas pareiškėjas.
 4. Atvykus į Agentūrą, skundai, prašymai ir pranešimai gali būti pateikiami žodžiu arba raštu. Prašymai žodžiu priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir Agentūros interesų. Jei prašymo žodžiu negalima išnagrinėti tuoj pat, pasiūloma klientui jį įforminti raštu.
 5. Agentūros direktorius susipažįsta su skundų, prašymų ir pranešimų turiniu, žodžiu paskiria juos nagrinėjančius darbuotojus arba raštu sudaro komisiją bei perduoda dokumentą nagrinėjimui.
 6. Skundas, prašymas ar pranešimas turi būti išnagrinėtas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo Agentūroje datos.
 7. Prašymų ir skundų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Agentūra gauna skundą, prašymą ar pranešimą.
 8. Kartotiniai skundai, prašymai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Agentūros sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas.
 9. Skundas, prašymas ar pranešimas laikomas baigtu nagrinėti, kai dėl jame iškeltų klausimų priimamas sprendimas, pareiškėjui išsiunčiamas atsakymas ir sprendimas pažymimas spręstinų klausimų žurnale.
  Pareiškėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl jo prašymo ar skundo nagrinėjimo, jį gali apskųsti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.