Lithuanian version

Erasmus+

Programa „Erasmus+“ apima visas ankstesnes (2007–2013) Europos Sąjungos švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: „Mokymosi visą gyvenimą“ programą („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą).

Pagal šią programą pirmą kartą skiriama parama ir sportui. Tokia integruota programa padės pareiškėjams lengviau suprasti finansavimo galimybes, o kiti pakeitimai leis paprasčiau pasinaudoti programa.

Erasmus plius jpg >

Programa „Erasmus+“ pradedama vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, — kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriškos veiklos užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidės Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Iš viso 2014 m. programai „Erasmus+“ numatyta 1,8 mlrd. eurų, kurie bus skirti:

 • studentų, stažuotojų, mokytojų ir kito švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti. Paraiškas dėl mobilumo mokymosi tikslais projektų galima teikti iki 2014 m. kovo 17 d.;
 • švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti. Paraiškas baigiama priimti 2014 m. balandžio mėn.;
 • dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.

„Erasmus+“ Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir Švietimo mainų paramos fondas.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra centralizuotu lygmeniu administruoja „Jean Monnet“ ir sporto veiklų projektus (http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php).

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultuoja dėl sporto sektoriui skirtų veiklų: Vyriausioji specialistė Audronė Karaciejūtė tel. (8 5) 233 59 38 ; el. paštas: a.karaciejute@kksd.lt.

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities tikslai:

 • Tobulinti jaunų žmonių kompetencijas, naudojant neformaliojo ugdymo metodus
 • Skatinti jaunų žmonių dalyvavimą demokratiniame gyvenime
 • Pagerinti jaunimo darbo kokybę Europoje ir už jos ribų
 • Įtraukti jaunus žmones, turinčius mažiau galimybių
 • Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities prioritetai:

 • Socialinė įtrauktis, jaunimo nedarbo tema ir bedarbių įtraukimas į veiklas.
 • Sveika gyvensena, ypač skatinant užsiėmimus lauke ir mėgėjišką sportą.
 • Europos pilietiškumas, jaunų žmonių dalyvavimas ES politikoje.
 • Verslumo, skaitmeninio raštingumo ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas jaunimo srityje, naudojant inovatyvius ir į besimokantįjį orientuotus metodus.
 • Didinti informacijos ir komunikacijos technologijų įsisavinimą darbe su jaunimu ir neformaliojo mokymosi srityje.
 • Stipresnis suderinamumas tarp įvairių ES ir nacionaliniu lygiu veikiančių kompetencijų pripažinimo priemonių, kad įgyti įgūdžiai ir kvalifikacija būtų lengvai pripažįstami ir kitose šalyse.

Programos „Erasmus+“ veiksmai:
1 pagrindinis veiksmas (KA 1). Asmenų mobilumas mokymosi tikslais:

2 pagrindinis veiksmas (KA 2). Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais (Strateginės partnerystės):

3 pagrindinis veiksmas (KA 3). Politinių reformų rėmimas: