„Erasmus+“ – kelias į naujas galimybes

2014 m. liepos 18 d.

Ugnė Revinskaitė
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Eurodesk Lietuva jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“

Dauguma esame girdėję žodį „Erasmus“. Vieniems tai galbūt asocijuojasi su Roterdamo filosofu Erazmu Roterdamiečiu, kitiems – tai studentų mainų programa. Ir vieni, ir kiti neklysta, kadangi „Erasmus“ studentų mainų programa pavadinta būtent šio filosofo garbei. Tačiau nepainiokime – „Erasmus+“ yra ne tik studentams skirta programa. Tai nauja, tik šiemet prasidėjusi, bet daug žadanti, Europos Sąjungos (ES) švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 2014–2020 metams.

„Erasmus+“ – visų anksčiau įgyvendintų programų patobulinta versija. Ji grindžiama ilgiau kaip 25 metus švietimo, mokymo ir jaunimo srityse įgyvendinamų Europos programų pasiekimais. Programa „Erasmus+“ sukurta integravus bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis aukštojo mokslo srityje programas, programas „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus Mundus“, taip pat „Mokymosi visą gyvenimą“ programą bei „Tempus“, „Alfa“ ir „Edulink“.

Pagal šias programas buvo finansuojama veikla aukštojo mokslo, jaunimo reikalų (ir tarptautiniu lygiu), profesinio rengimo ir mokymo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse. Su „Erasmus+“ siekiama žengti toliau nei šios programos: skatinti bendradarbiavimą įvairiose švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse, skatinti naujas idėjas, pritraukti naujus dalyvius iš darbo rinkos ir pilietinės visuomenės, diegti naujas bendradarbiavimo formas.

Įgyvendinant „Erasmus+“ programą, siekiama spręsti įvairias socialines ir švietimo problemas, prisidėti prie bendrų ES tikslų įgyvendinimo. Programa norima suteikti galimybę jaunuoliams, nebaigusiems mokyklos, ir žemos kvalifikacijos suaugusiems įgyti darbo rinkai ir konkurencingai ekonomikai reikalingų įgūdžių; ugdyti jaunuolių pilietiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje; teikti jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymo ir bendradarbiavimo galimybes, didinti jų profesionalumą; įtvirtinti mokymosi visą gyvenimą principą visose švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse, didinti mobilumo galimybes ir bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis.

„Erasmus+“ prisideda prie strategijos „Europa 2020“ pagrindinio tikslo švietimo srityje (pagrindiniai švietimo srities tikslai – iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį iki mažiau nei 10 procentų ir padidinti aukštąjį išsilavinimą įgyjančių asmenų dalį bent iki 40 procentų) įgyvendinimo, taip pat sporto, ypač mėgėjiško, plėtotės. Todėl „Erasmus+“ yra ne tik studentų mainų, bet ir švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa.

Programą sudaro trys pagrindiniai veiksmai, taip pat „Jean Monnet“ programa ir sportas. Pirmas pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais švietimo, mokymo ir jaunimo srityse. Jauniems žmonėms šis veiksmas suteikia galimybę dalyvauti jaunimo mainuose, savanoriauti Europos šalyse.

Antras pagrindinis veiksmas – bendradarbiavimas, siekiant kurti inovacijas ir dalintis gerąja patirtimi. Pagal šį veiksmą finansuojami strateginių partnerysčių projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, taip pat žinių sąjungos, sektorių įgūdžių sąjungos, gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje. Jauni žmonės šiame veiksme gali dalyvauti švietimo, mokymo ir (ar) jaunimo organizacijų ir kitų veikėjų strateginėse partnerystėse, tarptautinėse jaunimo iniciatyvose.

Trečias pagrindinis veiksmas remia politines reformas. Skatinamas struktūrinis dialogas, jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų sprendimų priėmėjų susitikimai. Jaunuoliams suteikiamos galimybės prisidėti prie struktūrinio dialogo, Europos jaunimo savaitės renginių ir IT įrankių, tokių kaip „Youthpass“ ar „Europass“ gavimo. Tai dokumentai, kuriais pažymimos neformaliu būdu įgytos kompetencijos. Šiomis ir kitomis priemonėmis bendrai siekiama užtikrinti lengvesnį įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimą atskirose šalyse ir tarpvalstybiniu mastu, visose švietimo ir mokymo posistemėse bei darbo rinkoje.

„Jean Monnet“ veiksmais siekiama skatinti studijų ir mokslinių tyrimų ES studijų srityje kompetenciją visame pasaulyje, šiais veiksmais taip pat siekiama skatinti akademinio pasaulio ir politikų dialogą, todėl „Jean Monnet“ daugiausiai kelių atveria studentams ir akademikams. Studijų ir mokslinių tyrimų srityje galimi studijų modulių, profesūros, kompetencijos centrų projektai, remiami politinių diskusijų su akademiniu pasauliu projektai ir tinklų projektai bei paramos institucijoms ir asociacijoms projektai.

„Erasmus+“ sporto srityje įgyvendinami bendradarbiavimo partnerystės projektai bei Europos pelno nesiekiantys sporto renginiai. Ypač skatinamas Europos bendradarbiavimas sporto srityje, siekiama užtikrinti skaidrumą įvairių varžybų metu.

Projektų dalyviai paprastai turi būti įsikūrę kurioje nors iš programos šalių (tai ES valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Makedonija, Turkija). Aukštojo mokslo ir jaunimo reikalų srityse taip pat gali dalyvauti dalyviai iš šalių partnerių. Konkrečios dalyvavimo kuriame nors „Erasmus+“ projekte sąlygos priklauso nuo susijusio veiksmo rūšies. Pavyzdžiui, įgyvendinant su mokykliniu ugdymo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra mokyklų vadovai, mokyklų mokytojai ir darbuotojai, priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų moksleiviai, o įgyvendinant su sporto sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra specialistai ir savanoriai, sportininkai ir treneriai.

Programą įgyvendina Europos Komisija ir nacionalinės agentūros. Lietuvoje tris pagrindinius veiksmus administruoja tokios nacionalinės agentūros: jaunimo sritį – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), formaliojo švietimo sritį – Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). „Jean Monnet“ ir sporto veiklų projektus centralizuotu lygmeniu administruoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (angl. Executive agency), įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje. Dėl sporto projektų, konsultacijas teikia Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Taigi „Erasmus+“ – tikras gausybės ragas, kupinas naujų galimybių. Projekto metu galima ne tik savanoriauti, organizuoti mainus, tobulėti mokymo kursuose, vykti į pažintinius vizitus, bet ir savo darbais prisidėti prie Europos ateities vizijų įgyvendinimo. Tai puiki proga praturtinti savo žinių bagažą, įgyti patirties bei pasijusti tikru europiečiu.

|