ES programos „Veiklus jaunimas“ nacionalinių agentūrų tinklo susitikimo Vilniuje metu priimta nacionalinių agentūrų bendra pozicija dėl ES programos „Erasmus +“

2013 m. rugsėjo 25 d.

Rugsėjo 10-13 d. Vilniuje paraleliai su ES Jaunimo konferencija vyko Nacionalinių agentūrų, administruojančių ES programą „Veiklus jaunimas“, tinklo susitikimas, vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais renginių.

Nacionalinių programos „Veiklus jaunimas“ agentūrų tinklas vienija visas ES programą „Veiklus jaunimas“ administruojančias agentūras, kurioms tinklo susitikimuose atstovauja agentūrų direktoriai. Susitikimus kas pusę metų rengia pirmininkaujančios šalies nacionalinė agentūra.

Šį tarptautinį susitikimą organizavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra kartu su Europos Komisija ir Agentūrų koordinacine grupe. Renginyje dalyvavo 44 Nacionalinių agentūrų atstovai iš 33 Europos šalių bei Europos Komisijos atstovai.

Susitikimu buvo siekiama repozicionuoti save kaip nacionalines agentūras bei tarptautinį nacionalinių agentūrų tinklą programos „Veiklus jaunimas“ pabaigos ir Programos „Erasmus+“ pradžios sandūroje. Susitikimo metu kolegos dalijosi dabartine nacionalinių agentūrų situacija įvairiose šalyse, aptarė ES programos „Veiklus jaunimas“ ir nacionalinių agentūrų tinklo pasiekimus per septynerius programos „Veiklus jaunimas“ gyvavimo metus, taip pat kartu diskutavo dėl nacionalinių agentūrų, mokymo ir bendradarbiavimo renginių bei agentūrų tinklo vaidmenų ateityje.

Itin svarbi susitikimo dalis buvo pasiruošimas pereinamajam laikotarpiui, naujos programos švietimui, mokymui, sportui ir jaunimui „Erasmus+“, administravimui. Ši septynmetė programa nuo 2014 m. sujungs septynias dabartines ES programas, tarp jų ir „Veiklus jaunimas“, į vieną bendrą tarptautines formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes teiksiančią programą. Pagrindiniai programos veiksmai bus trys: 1) „1 pagrindinis veiksmas: Individualių asmenų mokymosi mobilumas“ (angl. Key Action 1: Learning mobility of individuals), 2) „2 pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas kuriant inovacijas ir gerąsias praktikas“ (angl. Key Action 2: Cooperation for innovation and good practices) ir 3) „3 pagrindinis veiksmas: Parama politikos gerinimui“ (angl. Key Action 3: Support for policy reform). Apytiksliai 10 procentų ES programos „Erasmus+” (2014-2020) biudžeto bus skirta jaunimui ir neformaliam ugdymui, vadinamajam „Jaunimo skyriui“ (angl. Youth Chapter). Susitikimo dalyviai ypač didelį dėmesį skyrė 2 pagrindinio veiksmo peržiūrai ir tobulinimui.

Europos Komisija ir nacionalinės agentūros siekia, kad naujoji programa būtų kuo paprasčiau ir efektyviau administruojama. Susitikimo metu vyko įvairios darbinės sesijos nagrinėjant juodraštinius programos „Erasmus+“ dokumentų variantus, aiškinantis finansavimo taisykles, netikslumus. Agentūrų atstovai galėjo išsakyti savo nuomonę apie dokumentus, padiskutuoti ir pateikti klausimų ar pasiūlymų Europos Komisijos atstovams. Su konkretesniu „Erasmus+“ Programos vadovu ir paraiškų formomis nacionalinių agentūrų, administruojančių dabartines „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Veiklus jaunimas“ programas, atstovai galės susipažinti spalio ir lapkričio susitikimų ir mokymų su Europos Komisija metu. Projektų atrankos, atmetimo kriterijų ir kiti panašūs dokumentai šiuo metu rengiami. Taip pat dar nėra aiškus Programos paraminių struktūrų, tokių kaip SALTO resursų centrai, EURODESK, likimas.

Susitikime dalyvavę Europos Komisijos atstovai Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato jaunimo skyriaus vadovas Pascal Lejeune, atstovai Giorgio Guazzugli-Marini ir Vieroslava Zuffova, pristatė dabartinę situaciją iš EK perspektyvos, pateikė naujausią informaciją, atsakė į klausimus, kuriuos pateikė Nacionalinių agentūrų atstovai.

Renginyje viešėjo ir kiti svečiai. Steponas Kulbauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento vyriausiasis patarėjas, dalyviams pristatė Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai svarbiausius aspektus jaunimo reikalų srityje. Vytenis Kviklys iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pasidalijo asmenine savo istorija, dalyvavimo programose „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“ patirtimi, dalyviams pateikė įžvalgų, patirties ir išmokimų, įgytų dalyvaujant programų veikloje, pritaikomumo darbinėje veikloje reikšmę.

Rugsėjo 12 d. Jaunimo iniciatyvinė grupė iš Vilkaviškio „Šriubai“, arba šriubiečiai, kuriuos sieja kūryba, konstravimas ir metalas, atsivežė savo projekto parodą, pristatė darbus agentūrų atstovams ir net kūrybiškai pamokė pasidaryti darbų patiems. Šie jauni žmonės 2012 m. įgyvendino programos 1.2 priemonės Vietinės jaunimo iniciatyvos projektą „Vilkas + kiškis = Vilkaviškis‘‘, finansuojamą ES programos „Veiklus jaunimas‘‘ (plačiau čia).

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra nori padėkoti ne tik šriubiečiams, bet ir kūrybiškai atminimo dovanas renginio dalyviams paruošusiems jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendintojams iš Klaipėdos regiono.

Bendrai nacionalinių agentūrų priimtos išvados ir pasiūlymai kaip bendras susitikimo rezultatas rugsėjo 18 d. buvo pateikti Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Jaunimo skyriui, Europos jaunimo forumui, „Mokymosi visą gyvenimą“ ir „Veiklus jaunimas“ programų nacionalinių agentūrų vadovams, kitiems suinteresuotiesiems. Šie pasiūlymai, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorės Lilijos Gerasimienės teigimu, prisidės prie Europos Komisijos konsultacinės grupės sklandaus perėjimo iš programos „Veiklus jaunimas“ prie „Erasmus+“.

|