„Europe Goes Local“ informacinėje platformoje – interviu apie darbą su jaunimu Lietuvoje

2022 m. sausio 21 d.

Tarptautinė darbo su jaunimu iniciatyva „Europe Goes Local“, remianti darbo su jaunimo plėtra savivaldos lygmeniu, savo pagrindinei informacinei platformai parengė interviu su Jaunimo reikalų depratamento „Erasmus+“ su jaunimu dirbančių asmenų projektų koordinatore Monika Paulauskaite. Ji papasakojo apie Lietuvoje veikiančius darbo su jaunimu vietos lygmeniu principus.

Interviu anglų kalba skaitykite EUROPE GOES LOCAL interneto svetainėje.

Taip pat siūlome skaityti išverstą šio interviu tekstą:

***

EGL veikia: pristatome Lietuvos Nacionalinę agentūrą

Darbo su jaunimu svarba Lietuvoje per pastaruosius 15 metų išaugo. Jaunimo reikalų departamentas parengė Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją, kurioje buvo apibrėžti atviro darbo su jaunimu tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės, principai, vykdytojai bei keliami kokybės reikalavimai. Vienas iš pagrindinių koncepcijos tikslų buvo sukurti atvirus jaunimo centrus ir atviras erdves kaip institucines atviro darbo su jaunimu formas, skatinančias mažiau galimybių turinčius jaunus žmones įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką. Vis dažniau pripažįstama, kad darbas su jaunimu Lietuvoje turi tapti profesionaliu, nes ne visos veiklos gali būti atliekamos tik savanorių.

Vietos lygmeniu savivaldybės yra pagrindinės institucijos, atsakingos už jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą. Savivaldybių lygmens jaunimo reikalų tarybos steigiamos pariteto principu, savivaldybių tarybų sprendimu įtraukiant savivaldybių ir jaunimo organizacijų atstovus. Regioninės jaunimo tarybos gali deleguoti jaunimo organizacijų atstovus į savivaldybių tarybas jaunimo reikalams spręsti. Įvairūs savivaldybės tarybos komitetai ir skyriai, Savivaldybės administracijos įstaigos, tokios kaip švietimo įstaigos, psichologinės tarnybos, neformaliojo švietimo įstaigos (muzikos ir meno mokyklos, sporto centrai, jaunimo centrai, kultūros centrai, muziejai, bibliotekos ir kt.) formuoja ir įgyvendina jaunimo politiką savivaldybėse.

Jaunimo reikalų koordinatorius padeda savivaldybės institucijoms formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką.

Nacionalinis ir vietinis lygmenys

Išsamiau kalbėjomės su Monika Paulauskaite, Lietuvos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ Nacionalinės agentūros EGL koordinatore, norėdami sužinoti apie Agentūros veiklą ir pokyčius, susijusius su projektu „Europe Goes Local“.

– Kokie yra svarbiausi jūsų Nacionalinės agentūros plano ir strategijos aspektai EGL partnerystės rėmuose?

– Dėl koronaviruso ir reorganizacijos Nacionalinėje agentūroje 2021 metais neįgyvendinome daug EGL veiklų, tačiau kai kurios veiklos įvyko. Įgyvendintos veiklos buvo susijusios su darbu su jaunimu ir skirtos jaunimo darbuotojams. Įgyvendinome šias veiklas:

 • Tarptautinės
  • Savivaldybių darbuotojų pažintiniai vizitai Lietuvoje, bendradarbiaujant su Kroatijos ir Slovėnijos Nacionalinėmis agentūromis. Pažintinio vizito metu Kroatijos ir Slovėnijos savivaldybių atstovai susipažino su darbo su jaunimu sistema Lietuvoje, lankėsi jaunimo centruose, savivaldybėse ir Jaunimo reikalų departamente.
 • Nacionalinės
  • Jaunimo darbuotojų mokymai apie darbą su jaunimu gatvėje, paremti tarptautine praktika.
  • Jaunimo centrų komandų (jaunimo darbuotojų, projektų vadovų, organizacijos vadovo) gebėjimų stiprinimo mokymai.
  • Trys mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse: Jaunimo srities tyrimai, Medijų raštingumas ir dezinformacija, Tarptautinė jaunimo politika.
  • Nacionalinis darbo su jaunimu forumas.

– Ar galėtumėte plačiau papasakoti, kaip Lietuvos savivaldybės dirba siekdamos kokybiško darbo su jaunimu vietos lygmeniu? Ir koks yra šios iniciatyvos nacionalinis palaikymas?

– Kiekviena Lietuvos savivaldybė turi jaunimo reikalų koordinatorių, kuris atsakingas už jaunimo politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Taip pat kiekvienoje savivaldybėje yra bent vienas atviras jaunimo centras, o kai kuriose taip pat vykdomas ir mobilus arba gatvės darbas. Jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo centrų jaunimo darbuotojai yra remiami nacionaliniu lygiu: jaunimo darbuotojų kompetencijas sertifikavimo sistema ugdo Jaunimo reikalų departamentas. Taip pat Jaunimo reikalų departamentas jaunimo darbuotojams ir jaunimo reikalų koordinatoriams organizuoja įvairius mokymus.

– Kokie dar yra kokybiško darbo su jaunimu bruožai ir gerosios praktikos Lietuvoje?

– Be to, kad kiekviena savivaldybė turi jaunimo reikalų koordinatorių, dar viena gera praktika, mano akimis, yra savivaldybės jaunimo reikalų taryba: visuomeninė patariamoji institucija, kuri vadovaujasi lygiateisiškumo principais ir susideda iš savivaldybės administracijos atstovų ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

Darbas su jaunimu Europiniu lygmeniu

– Kaip naudojate EGL Chartiją kurdami gerąsias praktikas ir aukštesnius kokybiško darbo su jaunimu plėtros standartus Lietuvoje? Ar dalinatės savo gerąja patirtimi?

– Chartija daugumoje EGL veiklų yra pristatoma kaip priemonė savirefleksijai apie vykdomo darbo su jaunimu kokybę. Kad Chartija būtų plačiau naudojama, jai reikia daugiau politinės paramos.

– Kaip jūsų Nacionalinė agentūra didina Europos programų žinomumą tarp savivaldybių?

– Įvairių renginių ir mokymų metu savivaldybėms ir jaunimo darbuotojams pristatomos ES programos, taip pat Nacionalinė agentūra organizuoja nuotolinius mokymus ir informacinius renginius, į kuriuos kviečiami jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo darbuotojai.

– Kaip, Jūsų nuomone, EGL projektas gali prisidėti prie vietos darbo su jaunimu kokybės?

– „Europe Goes Local“ projektas gali prisidėti kuriant tinklą tarp projekte dalyvaujančių savivaldybių, kurios dalinasi gerąja patirtimi, organizuoja pažintinius vizitus ir kitas susijusias veiklas.

|