Konkursas tarpinstituciniam bendradarbiavimui jaunimo srityje

2016 m. sausio 05 d.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje programų finansavimo 2016 m. konkursą. Tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, remti projektus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • skatinančios jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, ypač susijusius su užimtumu, verslumo skatinimu konkrečiose vietos bendruomenėse;
 • kuriančios švietimo įstaigų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų ir privataus sektoriaus tinklą, kuris užtikrintų darbo su per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančiu jaunimu gerosios patirties sklaidą ir prevenciją;
 • skatinančios jaunimą įsitraukti į veiklas, ugdančias jaunų žmonių užimtumo kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, siekiant teigiamų pokyčių savivaldybėje jaunimo politikos srityje;
 • sudarančios sąlygas jaunimui įgyti darbo patirties vietos įmonėse;
 • vykdančios procesų, susijusių su jaunimu, stebėseną pareiškėjo savivaldybėje, atsižvelgiant į konkurso tikslą;
 • motyvuojančios niekur nedirbantį, nesimokantį ar mokymuose nedalyvaujantį jaunimą (NEET) pasinaudoti Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamomis galimybėmis;
 • kuriomis, bendradarbiaujant su privačiuoju sektoriumi, skatinama pameistrystė.

Konkursui paraišką gali teikti:

 • nevyriausybinės organizacijos;
 • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų tarybos;
 • bendruomeninės organizacijos.

Konkursui pateikti projektai turi atitikti bent 2 iš šių sąlygų:

 • turėti partnerių iš vietos savivaldos institucijų ir (ar) privačiojo sektoriaus;
 • projektas turi turėti papildomų finansavimo šaltinių;
 • projekte turi būti numatytos tęstinės veiklos, kurios buvo vykdytos prieš pareiškėjui teikiant paraišką konkursui.

Prioritetas teikiamas pareiškėjams:

 • kurių projektuose pateiktos veiklos iš dalies bus finansuojamos savivaldybės ir (ar) privačiojo sektoriaus;
 • skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie vietos bendruomenių, vietos veiklos grupių bei jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos;
 • skatinantiems tarpinstitucinį bendradarbiavimą (savivaldybių, seniūnijų, švietimo, kultūros centrų ir jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 3000 Eur.

 • Konkurso nuostatai pdf >
 • Paraiškos forma doc >
 • Paraiškos pildymo instrukcija pdf >
 • Vertinimo anketa pdf >

Paraiškas galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A. Vivulskio g. 11
LT 03610 Vilnius.

Kilus klausimams dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Lisauskaitę, tel. 8 706 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt.

|